8 mln zł dotacji na Komunikację w Gminie Tarnowo Podgórne

29 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał umowy o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) projektów wpisujących się w ramy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (ZIT dla MOF Poznania). Dotację otrzymała także gmina Tarnowo Podgórne na projekt „Utworzenie sieci zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne wraz z inwestycjami w tabor autobusowy i zaplecze techniczne”

Budżet Projektu:
Całkowita wartość Projektu: 12.285.240,00 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 9.644.960,20 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 8.198.216,17 zł
Poziom dofinansowania Projektu: do 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Okres realizacji Projektu:
Rozpoczęcie realizacji Projektu: 30.11.2016r.;
Zakończenie realizacji Projektu: 31.12.2019r.

Opis Projektu:  
Projekt obejmuje kompleksowe działania związane z mobilnością miejską i usprawniające korzystanie z publicznego transportu zbiorowego oraz racjonalizację zużycia energii elektrycznej, gazu i wody. Projekt składa się z kompleksowych komponentów, które wpłyną na poprawę jakości transportu miejskiego, takich jak:

 1. Zakup 5 niskopodłogowych autobusów EURO 6, wyposażonych w tablice informacji pasażerskiej i bramki liczące pasażerów, posiadających w sumie 480 miejsc dla pasażerów;
 2. Utworzenie 5 zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Kokoszczynie, Ceradzu Kościelnym, Lusowie, Sadach i Przeźmierowie wyposażonych w zadaszone wiaty przystankowe oraz parkingi bike&ride (5 szt.) w sumie z 50 miejscami dla rowerów. W obrębie centrów powstanie 7 innowacyjnych tablic informacji pasażerskiej. Dodatkowo w obrębie węzła w Lusowie i Ceradzu powstaną 2 parkingi typu P&R dostępne dla w sumie 28 samochodów (2 miejsca dla osób niepełnosprawnych). Węzły przyczynią się do wzrostu integracji trzech różnych form transportu (auto, rower i autobus) i obsłużą transport wewnątrz gminy, jak również połączenia z Poznaniem;
 3. Utworzenie nowej linii autobusowej Termy-Rokietnica PKP-Dworzec os. Sobieskiego (dla mieszkańców gminy – szybki dostęp do kolei i tramwaju; z drugiej strony- dostęp do zakładów pracy i usług) – łączna długość nowej linii to 19,4 km. Utworzenie linii przyczyni się do ograniczenia ruchu samochodowego i spadku emisji CO2;
 4. Modernizacja zaplecza zajezdniowego TP Bus. W ramach projektu nastąpi przebudowa zajezdni, co pozwoli na usprawnienie obsługi  autobusów oraz przyczyni się do wzrostu efektywności kosztowej. Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań w zakresie ogrzewania obiektu i zmiany systemu oświetlenia, projekt przyczyni się do oszczędności w emisji CO2;
 5. Kampania informacyjno-promocyjna na terenie gminy mająca na celu promowanie transportu publicznego.

Realizacja zadania przyczyni się do usprawnień w infrastrukturze transportu publicznego. Nastąpi wzrost dostępności poprzez rozwój innowacyjnych systemów przekazu informacji i zarządzania transportem publicznym.

Efekty rzeczowe projektu:

 1. Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 28 szt.;
 2. Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 2 szt.;
 3. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 50 szt.;
 4. Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 5 szt.;
 5. Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 2 szt.;
 6. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 5 szt.;
 7. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 7 szt.;
 8. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 5 szt.;
 9. Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 480 osoby;
 10. Liczby akcji i kampanii informacyjnych – promocyjnych – 1 szt.

Cel Projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i racjonalizacja zużycia zasobów naturalnych poprzez zwiększenie atrakcyjności i poprawę funkcjonalności czystego, bezpiecznego i efektywnego transportu publicznego oraz modernizację zaplecza autobusowego TP Bus. Inwestycje objęte projektem spowodują poprawę warunków podróży pasażerów pod względem czasu, komfortu, dostępności i bezpieczeństwa. Szczegółowe cele projektu to:

 1. Skrócenie czasu podróży pasażerów;
 2. Zwiększenie modalnego udziału transportu publicznego w odniesieniu do wariantu bezinwazyjnego;
 3. Zwiększenie płynności ruchu pojazdów transportu publicznego i zlikwidowanie przeszkód w ruchu;
 4. Zwiększenie integracji różnych środków transportu;
 5. Zwiększenie dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (tymczasowej lub stałej)
 6. Zwiększenie komfortu podróży;
 7. Zmniejszenie liczby wypadków drogowych;
 8. Ograniczenie zużycia energii elektrycznej, gazu i wody, zmniejszenie całościowego oddziaływania systemu transportowego na ochronę środowiska/klimat.

W wyniku realizacji projektu planuje się osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu do końca 2020 roku:

 1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 52,64  ton ekwiwalentu CO2/rok;
 2. Liczba osób korzystających z wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 131 000 osób/rok;
 3. Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 7056 szt.

 Na podstawie przesłanych materiałów

8 mln zł dotacji na Komunikację w Gminie Tarnowo Podgórne (fot. nadesłane)
Kategoria: 

Komentarze

Szkoda że rozkłady jazdy autobusów nie są już teraz zintegrowane. Niejednokrotnie odjeżdża autobus z Tarnowo Podgórne centrum do Jankowic ,Ceradza, Lusówka ......, a tuż za nim podjeżdża z Poznania do Tarnowia, ale można zapomnieć o przesiadce bo ten pierwszy po co ma czekać - a powinien z założenia w rozkładzie jak to jest np z nocnymi na Kaponierze.