Przelanie pieniędzy nie wystarczy…

Tym, co odróżnia prowadzenie biznesu w formie spółki kapitałowej (np. spółki z o.o.) od bycia tzw. jednoosobowym przedsiębiorcą, jest całkowita odrębność właściciela (wspólnika) od spółki. Majątek spółki nie jest majątkiem wspólnika. Jeżeli więc wspólnik chce „przekazać” spółce środki, owo „przekazanie” musi zostać odpowiednio skonstruowane od strony formalnej.

***
Najpopularniejszymi sposobami dokapitalizowania spółki są następujące konstrukcje:

Po pierwsze, podwyższenie kapitału zakładowego. Jest to najbardziej trwały sposób przekazania spółce środków. Trwały, bo ewentualne odzyskanie raz wpłaconych pieniędzy wiąże się ze skomplikowanymi procedurami. Samo zresztą podwyższenie kapitału rodzi (co do zasady) konieczność zmiany umowy spółki oraz (z pewnymi wyjątkami) pociąga za sobą konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (0,5%).

Po drugie, dokonanie dopłat. Dopłaty są formą obowiązkowej (stąd muszą być przewidziane w umowie spółki) pożyczki dla spółki. Podlegają zwrotowi jeżeli nie są wymagane do pokrycia straty. Skutki podatkowe dopłat są podobne jak w przypadku podwyższenia kapitału.

Wreszcie, po trzecie, pożyczki. Udzielenie przez wspólnika spółce pożyczki nie wywołuje co do zasady skutków podatkowych po stronie spółki (brak podatku od czynności cywilnoprawnych). Konieczne jest jednak dopełnienie szeregu wymogów, w tym ustalenie należnych pożyczkodawcy odsetek od pożyczonej kwoty (te powinny być na poziomie rynkowym).

***
Każda z form dokapitalizowania spółki wymaga przygotowania odpowiedniej dokumentacji, dokonania stosownych czynności korporacyjnych, zgłoszeń, itp. Co więcej, już na etapie wyboru formy dokapitalizowania spółki trzeba pamiętać o tym, że każda z nich wywiera odmienne skutki, tak z perspektywy trwałości dofinansowania (możliwości „odzyskania” przez wspólnika pieniędzy), jak i konsekwencji podatkowych.

Tatiana Kiełb- Szewczyk, radca prawny
ul. Poznańska 50, Mrowino
62-090 Rokietnica
www.prawnik-rokietnica.pl
tel. +48 784 930 376
e-mail: tatiana.szewczyk@tatianaszewczyk.pl

Artykuł promocyjny

Tatiana Kiełb- Szewczyk, radca prawny
Kategoria: