Konsultacje na temat hałasu z S11 i A2

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych (S11) i odcinka autostrady A2 (Konin – granica województwa) oraz o poddaniu go procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

Wersja elektroniczna ww. projektu Programu znajduje się na stronie: http://www.bip.umww.pl w zakładce „Ogłoszenia” – „Ogłoszenia 2019”.

Wersja papierowa ww. projektu Programu dostępna jest w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 1045, w godzinach pracy Departamentu.

Uwagi i wnioski można składać w następującej formie:

  1. pisemnej – poprzez wypełnienie i przesłanie na adres Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań) – formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu 
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym – poprzez uzupełnienie i przesłanie na adres e-mail: poh@umww.pl  - formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu
  3. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Środowiska.

Konsultacje społeczne, w ramach których można zapoznać się z dokumentacją oraz wnosić uwagi i wnioski odbywają się w terminie od dnia 22 lipca do dnia 12 sierpnia 2019 r. włącznie.

9 sierpnia o godz. 10.00 – 11.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Sala 1023 (10. piętro, część B) odbędzie się spotkanie informacyjne w ramach konsultacji społecznych dla ww. projektu Programu.

Agnieszka Wilczyńska

Konsultacje na temat hałasu z S11 i A2
Kategoria: