Wybory parlamentarne: kalendarz wyborczy

Dokładnie za dwa miesiące wybory parlamentarne. Poniżej kalendarz na wyborczy.

Do 26 sierpnia
Zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
- przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego;
- przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców.
Powołanie okręgowych komisji wyborczych.

Do 29 sierpnia
Dokonywanie przez komisarzy wyborczych zmian w podziale na obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Do 3 września do godz. 24.00
Zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania.

Do 9 września
Utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów.

Do 13 września
- Podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełno-sprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika.
- Zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głoso-wania na polskich statkach morskich.
- Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych.
- Losowanie numerów list kandydatów przez Państwową Komisję Wyborczą.

Do 18 września
Losowanie numerów list kandydatów bez jednolitych numerów ogólnokrajowych przez Okręgowe Komisje Wyborcze.

Do 23 września
- Powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych.
- Podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
- Sporządzenie spisów wyborców przez gminy.

Od 22 do 30 września
Składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę.

Od 28 września do 11 października do godz. 24.00
Nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

Do 30 września
Zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Do 3 października
Podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów.

Do 4 października
Składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Do 8 października
- Składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
- Składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego.

Do 10 października
- Zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą.
- Zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach.

11 października, godz. 24.00
Zakończenie kampanii wyborczej, rozpoczęcie ciszy wyborczej.

12 października
Przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

13 października, godz. 7.00-21.00
Głosowanie

Agnieszka Wilczyńska

Wybory parlamentarne: kalendarz wyborczy
Kategoria: