Młodzi sportowcy z naszej gminy ze stypendiami Marszałka Województwa

Stypendia Sportowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego, wręczane zostały po raz szesnasty. Wysokość Stypendium wynosi 400-600 zł miesięcznie i będzie wypłacane przez okres 12 miesięcy od 1.09 do 31.08 kolejnego roku kalendarzowego. Stypendia wpisują się w system sportu polskiego, ponieważ fundowane są w kategorii juniora i młodzieżowca, w przedziale wieku 17 – 23 lat. W ustanowieniu stypendiów przyświecała idea nagradzania najlepszych młodych sportowców Wielkopolski. Z założenia więc obejmująca sportowców, którzy osiągnęli wysoki poziom sportowy. Stypendia stanowią też element systemowego wspierania sportu wyczynowego w Województwie Wielkopolskim, na który składa się:

 • finansowanie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo,
 • finansowanie udziału w zawodach i imprezach sportowych,
 • finansowanie i współorganizacja imprez sportowych,
 • finansowanie budowy i remontów obiektów sportowych.

Od 2006 roku stypendia otrzymują sportowcy z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z § 3 ww. uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wnioski stypendialne opiniowane są przez Komisję ds. Stypendiów Sportowych pod przewodnictwem Członka Zarządu pełniącego nadzór nad sprawami sportu. Członkami Komisji są: dwóch radnych Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Sejmiku Województwa oraz dwóch przedstawicieli Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

W bieżącym roku wpłynęło 118 wniosków.
Komisja Stypendialna w składzie:
- Członkowie Komisji KFiT: Przewodniczący Maciej Wituski i Tatiana Sokołowska
- Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki: Tomasz Wiktor
- Z-ca Dyrektora  Departamentu Sportu i Turystyki: Mariusz Kubiak sekretarz Komisji,
po szczegółowym przeanalizowaniu wszystkich kandydatur, zaproponowała Zarządowi Województwa Wielkopolskiego, który w następstwie zatwierdził 60 stypendiów sportowych oraz 21-osobową listę rezerwową. 35 kandydatów nie spełniło warunków formalnych (83 spełniło warunki regulaminowe). Wśród 60 osób znajdzie się 5 sportowców
z niepełnosprawnościami. Wysokość stypendium sportowego wynosi: 600 zł dla medalistów Mistrzostw Świata i Europy oraz 400 zł dla pozostałych kandydatów.

Stypendium sportowe, ma na celu wspieranie:

 1. zawodników szczególnie uzdolnionych, w kategorii junior i młodzieżowiec, uprawiających dyscyplinę olimpijską, będących medalistami mistrzostw Europy, mistrzostw Świata (600zł),
 2. zawodników w kategoriach wiekowych określonych w pkt 1, uprawiających dyscyplinę olimpijską, będących uczestnikami mistrzostw Europy lub Świata, którzy jednocześnie byli medalistami Mistrzostw Polski (400zł),
 3. zawodników w kategoriach wiekowych określonych w pkt 1, uprawiających dyscyplinę olimpijską, będących uczestnikami mistrzostw Europy lub Świata w zespołowych grach sportowych (400zł),
 4. zawodników szczególnie uzdolnionych uprawiających sport osób z niepełnosprawnościami (400zł).

Stypendium  może być przyznane zawodnikom, którzy:

 • kontynuują naukę – dotyczy zawodników wymienionych powyżej    w pkt 1–3,
 • nie ukończyli 27 roku życia do końca roku kalendarzowego, w którym złożono wniosek – dotyczy zawodników, o których mowa powyżej
  w pkt 4.
  Komisja przy ocenie wniosków przyjęła następującą zasadę: kandydaci do stypendiów zostali zestawieni rankingowo, oceniając na równi najlepszy wynik sportowy osiągnięty na Mistrzostwach Świata i Europy, z zastrzeżeniem, że przy tym samym wyniku wyżej premiowane jest miejsce uzyskane na Mistrzostwach Świata. Zastosowanie tej zasady było spowodowane, faktem, że nie wszystkie dyscypliny sportu organizują Mistrzostwa Świata co roku oraz w kategoriach wiekowych objętych niniejszą uchwałą.

W następnej kolejności wprowadzono podział na wyniki osiągnięte w konkurencjach olimpijskich i nieolimpijskich, proponując następującą kolejność na liście:  

 1. medaliści Mistrzostw Świata i Europy bez względu na konkurencję,
 2. uczestnicy Mistrzostw Świata i Europy w konkurencjach olimpijskich,
 3. uczestnicy Mistrzostw Świata i Europy w konkurencjach nieolimpijskich.

Ma to na celu zwiększenie obiektywności i nagrodzenie najbardziej utalentowanych młodych sportowców.

Stypendia otrzyma 55 sportowców z 25 klubów reprezentujących 12 sportów.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 4361/2017 z dnia 11 października 2017 zatwierdził:

 1. przyznanie 5 stypendiów dla sportowców z niepełnosprawnościami (2 stypendia w kwocie 600 zł  dla medalistów MŚ i 3 stypendia w kwocie 400 dla wyróżniających się sportowców,
 2. przyznanie 20 stypendiów sportowych dla medalistów w kwocie 600 zł,
 3. przyznanie 35 stypendiów sportowych dla uczestników Mistrzostw Świata i Europy w konkurencjach olimpijskich  w kwocie 400 zł,
 4. przyjęcie rankingowej listy rezerwowej obejmującej zawodników, którzy spełnili warunki, ale nie otrzymali stypendiów z uwagi na ograniczone środki finansowe (21 zawodników).
 5.  

Z terenu naszej gminie stypendia otrzymali:
Krystian Ruta - Klub Kolarski "Tarnovia" Tarnowo Podgórne - kolarstw
Magdalena Świerczyńska - Uczniowski Klub Sportowy Baranowo - badminton
Mateusz Świerczyński - UKS Orkan Przeźmierowo – badminton

Serdecznie gratulujemy!

Materiał nadesłany

 

Stypendia Sportowe 2017/2018 (fot. Andrzej Kaleniewicz)
Kategoria: