Bezpłatna pomoc prawna 2018

Godziny dyżurów prawnych w 2018 roku

Powiat Poznański także w tym roku realizuje zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Mieszkańcy powiatu poznańskiego od dnia 1 stycznia 2016 roku mają dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalnych prawników wyznaczonych przez samorządy prawnicze. Starosta Poznański ustalił 15 punktów pomocy prawnej usytuowanych w lokalach gminnych, wyznaczonych przez Wójtów i Burmistrzów, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna osobom uprawnionym, określonych w/w ustawą, przez 5 dni w tygodniu co najmniej 4 godziny dziennie zgodnie z określonym harmonogramem.

W gminie Tranowo Podgórne dyżury odbywają się w Tarnowie Podgórnym w Ośrodku Pomocy Społecznej, Budynek „C” Urzędu Gminy ul. Poznańska 94 w godzinach:
Poniedziałek:  od 14.00 do 18.00
Wtorek, środa, czwartek:  od 11.00 do 15.00
Piątek:  od 10.00 do 14.00
Pomocy udzielają radcowie prawni.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście.
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić z ważnych powodów inną kolejność.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 1.  młodzież do 26. roku życia - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 2.  osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
 3.  osoby, które ukończyły 65 lat - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 4.  osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, -  po przedstawieniu ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 5. kombatanci – po przedstawieniu zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 6.  weterani – po przedstawieniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 7.  osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,  zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną - po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności;
 8. kobiety w ciąży - po przedstawieniu dokumentu potwierdzajacego ciążę.

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (dotyczy wyłącznie kobiet w ciąży)

Więcej na: www.bip.powiat.poznan.pl/3588,nieodplatna-pomoc-prawna

Agnieszka Wilczyńska na podstawie www.bip.powiat.poznan.pl/

Bezpłatna pomoc prawna 2018
Kategoria: