1000 zł grzywny za puszczenie psa bez smyczy i kagańca?

W ostatnim czasie zaostrzono przepisy kodeksu wykroczeń związane ze zwierzętami.

ART. 77. KODEKSU WYKROCZEŃ
Niezachowywanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia
§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

W paragrafie pierwszym wprowadzono, oprócz nagany i grzywny, także ograniczenie wolności, co jest nowością. Dodatkowo wymiar grzywny zwiększono z 250 zł do 1000 zł. W paragrafie drugim także podniesiono wysokość mandatu do 5000 zł. Jednocześnie zaostrzono grzywnę w art. 108. kodeksu wykroczeń, który mówi o szczuciu psem człowieka.

Wyższe kary będą także dla każdego, kto płoszy i straszy zwierzę, które potem staje się przez to niebezpieczne (art. 78 kw) - 1000 zł kary. Przepis ten może dotyczyć także właścicieli psów, którzy puszczają swoje czworonogi w lesie, co jest dodatkowo zakazane w art. 166 kw.

Polem do interpretacji jest stwierdzenie, że "kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia...", gdyż w prawie polskim nie napisano, czym są te zwykłe środki ostrożności. Jedynym obostrzeniem dotyczącym psów jest posiadanie i hodowla tych czworonogów, które wg. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych są na liście ras niebezpiecznych. 

Jedynym przepisem w ogólnym polskim prawie, który mówi o tym, że psa nie można "puszczać luzem" jest art. 166 kw, który dotyczy terenu leśnego. 

Szczegółowo jednak zasady określa prawo miejscowe, czyli "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowo Podgórne", który stanowi:
Rozdział VII, § 18

1. Do obowiązków osób utrzymujących psy należy:
    1) prowadzenie psa na uwięzi,
    2) stały skuteczny nadzór, (…)
3. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem, w przypadku ras uznawanych za niebezpieczne i mieszańców tych ras oraz psów rasy dużej i średniej w inny sposób zagrażający otoczeniu, jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.
4. Zwolnienie ze smyczy psów bez kagańca, w przypadku ras uznawanych za niebezpieczne i mieszańców tych ras, jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej ze stosownym ostrzeżeniem.

***

Mimo nacisków środowisk pro- zwierzęcych nie zwiększono kar dla osób znęcających się nad zwierzętami.

Jednocześnie ustawodawca zapowiedział wzrost cen leków weterynaryjnych, poprzez podniesienie stawki podatku VAT z 8% na 23%.

Posprzątaj po swoim psie!
Przypomnijmy jeszcze, że w wyżej przytoczonym regulaminie w Rozdział VII, § 18, pkt. 5 ust 6 zapisano: „Do obowiązków osób utrzymujących psy należy niezwłocznie usuwanie zanieczyszczeń (odchodów) pozostawionych przez zwierzęta z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności z chodników, jezdni, placów, parkingów, terenów zielonych. W przypadku braku specjalistycznych pojemników na psie odchody dopuszcza się składowanie ich w koszach ulicznych. Nakaz ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów – przewodników.”

Agnieszka Wilczyńska

1000 zł grzywny za puszczenie psa bez smyczy i kagańca?